Rýchly kontakt

Tel.: 02 / 44 64 29 67
E-mail.: znalectvo@vurhp.sk

Znalecký posudok

Účel znaleckého posudku

 • predaj alebo kúpa majetku
 • vykonanie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti (transformácia, vznik, navýšenie ZI)
 • zlúčenie a splynutie
 • zriadenie záložného práva
 • súdne spory (ušlý zisk a pod.)
 • znalecké skúmanie v trestnom konaní (ekonomická kriminalita)
 • exekúcie, konkurzy
 • prevod akcií a obchodného podielu

Predmet znaleckého posudku

 • celý podnik alebo časť podniku
 • nehnuteľný majetok
 • strojové zariadenia
 • elektrotechnické zariadenia
 • cestné vozidlá
 • zásoby
 • cenné papiere (akcie, dlhopisy, atď.)
 • pohľadávky
 • oceniteľné práva

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku

Celý podnik alebo časť podniku – organizačná jednotka

- Objednávka
- Súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri účtovné obdobia
- Hlavná kniha v v analytickom členení
- Položkovitá zostava DHM a DNHM, s pôvodnými dátumami zaradenia, s inventárnym číslom a pôvodnými obstarávacími cenami
- Položkovitá zostava drobného dlhodobého majetku a mimoúčtovne vedeného majetku s pôvodnými dátumami zaradenia, s inventárnym číslom a pôvodnými obstarávacími cenami
- Projektová dokumentácia stavebných objektov, kolaudačné rozhodnutie a pod.
- Technické preukazy motorových vozidiel, stav tachometra ku dňu ohodnotenia, dátum platnosti STK.
- Zostava lízovaného majetku, zostava majetku už ukončeného lízingu
- Položkovitá zostava zásob s vyznačenými neupotrebiteľnými zásobami, resp. dátum posledného pohybu zásob (príjem alebo výdaj)
- Položkovitá zostava pohľadávok a záväzkov s dátumom splatnosti
- Zoznam úverov spoločnosti
- Zostava rezerv a na aký účel boli vytvorené
- Zostava položiek časového rozlíšenia
- Duchovné vlastníctvo, patenty, rozhodnutia, osvedčenia so stručným popisom, ochranné známky
- Zoznam a charakter cenných papierov a akcií vo vlastníctve spoločnosti
- Ostatné potrebné podklady k vypracovaniu ZP budú vzhľadom na charakter ohodnocovaného podniku upresnené v priebehu znaleckého dokazovania.

Nehnuteľný majetok

- Objednávka s presnou špecifikáciou majetku (číslo listu vlastníctva, súpisné číslo, parcelné číslo)
- Projektová dokumentácia stavebných objektov, kolaudačné rozhodnutie a pod.

Strojové zariadenia

- Objednávka
- Položkovitá zostava DHM, s dátumami zaradenia, inventárnym číslom a obstarávacími cenami
- Doklady o zaradení do užívania

Elektrotechnické zariadenia

- Objednávka
- Položkovitá zostava DHM, s dátumami zaradenia, inventárnym číslom a obstarávacími cenami
- Doklady o zaradení do užívania

Cestné vozidlá

- Objednávka
- Položkovitá zostava DHM, s dátumami zaradenia, inventárnym číslom a obstarávacími cenami
- Technické preukazy motorových vozidiel, stav tachometra ku dňu ohodnotenia, dátum platnosti STK.

Zásoby

- Objednávka
- Položkovitá zostava zásob s vyznačenými neupotrebiteľnými zásobami, resp. dátum posledného pohybu zásob (príjem alebo výdaj)

Cenné papiere (akcie, dlhopisy, atď.)

- Objednávka
- Zoznam a charakter cenných papierov vo vlastníctve spoločnosti

Pohľadávky

- Objednávka
- Položkovitá zostava pohľadávok a záväzkov s dátumom splatnosti

Oceniteľné práva

- Objednávka
- Duchovné vlastníctvo, patenty, rozhodnutia, osvedčenia so stručným popisom, ochranné známky

Komentáre sú uzatvorené.