Rýchly kontakt

Tel.: 02 / 44 64 29 67
E-mail.: znalectvo@vurhp.sk

O spoločnosti

Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva, a.s. je  znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov. Základným podnikateľským zameraním VÚRHP a SI, a.s. je poskytovanie komplexných služieb v oblasti procesov riadenia hodnoty podniku, stanovenia hodnoty podniku, transformácie a ekonomickej optimalizácie podnikateľských subjektov, reštrukturalizácie podniku, zmeny právnej formy a identifikácie majetku.

Z dôvodu špecifického podnikateľského zamerania spoločnosť úzko spolupracuje s právnickými kanceláriami, audítormi, daňovými poradcami a má vybudovanú rozsiahlu sieť znalcov po území celej republiky.

Spoločnosť VÚRHPaSI, a.s. je znalcom právnickou osobou v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov. Na základe vykonávacej vyhlášky k uvedenému zákonu je oprávnená vypracovávať znalecké posudky za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty jednotlivých zložiek majetku, časti podniku alebo podniku ako celku na účely definované platnou legislatívou. Znalecká činnosť je vykonávaná v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Komentáre sú uzatvorené.