Rýchly kontakt

Tel.: 02 / 44 64 29 67
E-mail.: znalectvo@vurhp.sk

Legislatíva

Naša znalecká organizácia sa pri svojej činnosti riadi a používa nasledujúce zákony a vyhlášky:

Zákony a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ZÁKON č. 382/2004 Z.z. – o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA č. 490/2004 Z.z. – ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA č. 491/2004 Z.z. – o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

VYHLÁŠKA č. 492/2004 Z.z. – o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

VYHLÁŠKA č. 500/2005 Z.z. – ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 50/1976 Z.z. – o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VYHLÁŠKA č. 79/1996 Z.z. – ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), (Znenie platné od 1.1.2002)

Vyhlášky Federálneho štatistického úradu

VYHLÁŠKA č. 124/1980 Zb. – o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povah(česky)

Opatrenia Štatistického úradu SR

OPATRENIE č. 128/2000 Zb. – ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb

Metodiky

Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb

STN (Slovenské technické normy)

STN 7340 55 – Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov(odkaz na Slovenský ústav technickej normalizácie)

Komentáre sú uzatvorené.