Rýchly kontakt

Tel.: 02 / 44 64 29 67
E-mail.: znalectvo@vurhp.sk

Ekonomické poradenstvo

V oblasti ekonomického poradenstva vykonávame pre našich klientov služby v nasledujúcich oblastiach:

  • Finančno-ekonomická analýza podniku
  • Transformácia (vznik) spoločnosti
  • Reštrukturalizácia podniku
  • Podnikateľský zámer (Business plan)
  • Štúdia realizovateľnosti (Feasibility study)
  • Správa o stave spoločnosti (Due diligence)
  • Vnútropodnikové účtovné smernice

V snahe zabezpečiť kompletný servis pre našich klientov spolupracujeme s právnickymi kanceláriami, audítormi a daňovými poradcami.

Finančno-ekonomická analýza podniku

Naša spoločnosť vypracováva pre svojich klientov finančno-ekonomickú analýzu podniku za účelom podrobného poznania celkového stavu podniku (resp. vybranej časti podniku), definuje jeho doterajší vývoj, poukazuje na činitele, ktoré ovplyvňujú celkový proces hospodárenia v podniku a na základe týchto informácií predikuje budúci vývoj spoločnosti. Súčasťou analýzy je aj návrh opatrení v prípade negatívnych trendov vývoja podniku. Finančno-ekonomická analýza je potom súčasťou riadiaceho procesu podniku.

Transformácia (vznik) spoločnosti

Procesu tranformácií (resp. vzniku) spoločností našich klientov sa zúčastňujeme priamo, vypracovaním znaleckého posudku, ktorým sa vykonáva nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti a nepriamo, poradenstvom pri výbere vhodnej právnej formy spoločnosti vzhľadom na predpokladané podmienky budúceho fungovania podniku a cieľu transformácie spoločnosti. Skúsenosti získané pri rozsiahlych transformačných procesoch v minulosti využívame pri realizácii transformácií všetkých druhov spoločností, nezávisle na ich veľkosti.

Reštrukturalizácia podniku

Podniková reštrukuralizácia predstavuje proces celkových zmien v podniku, založený na realizácii vhodných reštruturalizačných opatrení. Ide o rozsiahle a strategické zmeny, ktoré dramaticky ovplyvnia budúce aktivity podniku. Reštrukturalizácia predstavuje zmeny štruktúry riadenej organizačnej jednotky.

Podnikateľský zámer (Business plan)

Je to dokument, korý zahŕňa podstatné informácie o podniku, o jeho prostredí, histórii, o jeho minulých a súčasných aktivitách a jeho krátkodobých a dlhodobých cieľoch. Zároveň je nevyhnutnou súčasťou plánu rozvoja podniku, prílohou žiadosti o úver, alebo pôžičku a pod. Podnikateľský zámer môže poslúžiť majiteľom, či vedeniu podniku ujasniť si aj možnosti investovania do ďalšieho rozvoja. Podnikateľský plán má tri dôležité funkcie:
1. Pri jeho vypracovávaní je podnikateľ nútený dôkladne si premyslieť svoj podnikateľský zámer a porozumieť všetkým skutočnostiam, ktoré súvisia so založením a chodom podniku.
2. Podnikateľský plán poskytuje potenciálnemu investorovi informácie, na základe ktorých sa rozhoduje, či bude projekt financovať.
3. Podnikateľský plán by sa mal používať ako sprievodca počas skutočnej činnosti firmy. Napriek tomu, že žiadny plán nezodpovedá úplne presne skutočnosti, dá sa používať ako monitorovací nástroj. Odchýlky od plánu môžu byť dôležitými indikátormi budúcich problémov.
Tento podnikateľský plán indikuje krok za krokom, ako môžu byť realizované idey o začatí vlastného podnikania. Pozorným, kompletným a realistickým vyplnením tohto formuláru je možné vypracovať vhodný podnikateľský plán. Môžete ho pripraviť aj vo vlastnej štruktúre, dbajte však na to, aby obsahoval čo najviac relevantných informácií.

Na zhodnotenie Vašich plánov je potrebné sumarizovať niektoré dôležité body.
A. Informácie o organizácii a personálne informácie: Základné informácie o kľúčových osobách projektu, ich vzdelaní a skúsenostiach môžu byť pre úspech projektu rozhodujúce.
B. Opis plánu: Je dôležité presne identifikovať podnikateľské aktivity a mať čo najviac informácií o podmienkach, za ktorých je možné tieto aktivity prevádzkovať. Zistite, či sa na Vaše aktivity nevzťahuje povinnosť obdržania licencie a iných povolení.
C. Marketingový prístup: Na akom trhu chcete podnikať, na akých cieľových zákazníkov sa chcete zamerať? Kde sú a ako dosiahnete, že budú Vašimi zákazníkmi? Odhad množstva zákazníkov Vám pomôže pri odhadovaní obratu. Pre rôzne oblasti podnikania (priemysel a remeslá, veľkoobchod, maloobchod, hotelové a stravovacie služby) bol marketingový prístup vypracovaný v rôznych verziách. Vyberte si tú, ktorá sa vzťahuje na typ Vašej podnikateľskej aktivity.
D. Finančný plán: Je potrebné, aby ste identifikovali rozsah investícií do budov, renovácie, inventára, strojov, dopravných prostriedkov, zásob, kapitálu. Ďalej je dôležité identifikovať zdroje financovania: vlastné zdroje, pôžičky, dodávateľské úvery alebo iné spôsoby úverov. Rovnako sa od finančného plánu očakáva, že poskytne projekcie cash flow a ostatné finančné výkazy.
E. Na záver sumarizujte: SWOT analýza (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, hrozby), uveďte merateľné kritériá, podľa ktorých budete hodnotiť a vypracujte časový harmonogram aktivít.
pokračovanie (zdroj): podnikateľský plán

Štúdia realizovateľnosti (Feasibility study)

Štúdia realizovaťeľnosti je nástrojom pre zdôvodnenie budúcej investície do určitého projektu z ekonomického a technického hľadiska a slúži taktiež na zhodnotenie efektívnosti využitia potenciálne vložených finančných prostriedkov. Je to dokument, ktorý súhrnne a zo všetkých realizačne významných hľadísk popisuje investičný zámer a zhodnotí všetky alternatívy uskutočnenia projektu. Súčasťou štúdie može byť aj analýza z ktorej záverov je možné, najmä pri už zavedených projektoch, vyhodnotiť úspešnosť projektu a vyvodiť rozhodnutie či pokračovať v projekte.

Správa o stave spoločnosti (Due diligence)

(Hĺbková analýza) cieľom hĺbkovej analýzy, je zistenie reálneho stavu spoločnosti, t.j. vyjasnenie a posúdenie skutočných pomerov, identifikovanie a zvládnutie rizík spojených s určitou majetkovou transakciou, napr. kúpa, predaj podniku alebo jeho časti. Due Diligence pomáha v rámci rozsiahlej analýzy identifikovať všetky relevantné okolnosti vytvárajúce šance a riziká. Komplexná hĺbková analýza sa zameriava na financovanie a účtovníctvo, právne otázky, daňové otázky, komerčné aspekty, ľudské zdroje a životné prostredie.

Komentáre sú uzatvorené.